Waarom deze vakopleiding?

De Jobcoach nieuwe stijl ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. De cliënten zouden zonder deze vorm van ondersteuning en begeleiding geen mogelijkheden hebben een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt te krijgen.

De Participatiewet, Jeugdwet en de WMO wet, WLZ is in werking getreden. Ook voor mensen met een beperking geldt: wie aan de slag kàn, moet ook echt aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Kansen
Op diverse plaatsen in onze sociale sector en zorg zal in toenemende mate behoefte ontstaan aan Jobcoaches die op een moderne wijze in deze materie zijn geschoold en die in staat zijn op niveau een centrale rol te vervullen. Voor de betrokken deskundigen, het netwerk en het traject van de cliënt. Jobcoaches die weten wat er nodig is om clienten werkelijk naar en in hun werk te begeleiden.

De opleiding sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. De docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de sociale zekerheid. Zij passen hun ervaring toe in de opleiding. Je leert werken met de meest moderne instrumenten en methoden. In de modulen wordt ook gebruik gemaakt van de reguliere vakken uit de HBO-studies.

GRONDHOUDING en COMPETENTIES

Rode draad in de opleidingen en de trainingen is de ontwikkeling van eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leren de cursisten via action learning de praktijk en via intervisie zichzelf.

Deze opleiding/trainingen bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Module 1.
Persoonlijke ontwikkeling, competenties. Grondhouding en coaching.

– Persoonlijk competentieprofiel  en feedback uit vooraf ingevulde test
– Model positiebepaling
– Competenties en -profielen
– Context van jobcoach
– Eigen competentieprofiel in relatie tot gewenste profiel van de Jobcoach Supported Employment
– Concreet opstellen van een functie- / competentie – profiel, een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) en  persoonlijk actieplan (pap)  om gericht vaardigheden te ontwikkelen

– Verschillende paradigma’s
– Grondhouding t.o.v. typen klanten
– Support en presentie
– Methode Supported Employment

– Diverse coachingsstijlen en -posities
– Activeren, confronteren, feedback, conflicthantering, mediation, effectieve bejegening
– Klant doorgronden, vraag achter de vraag detecteren
– Etnische en culturele diversiteit

Module 2.
Beroepskennis: Historie beleid en beroep, wetten en regels.

– Geschiedenis sociale zekerheid , markt, overheidsbeleid
– Geschiedenis beroep
– Nieuwe wetgeving
– Kennis van de gevolgen van het veranderende beleid op de functie van de jobcoach
– Essentie bij taken en rollen
– Rechtmatigheid en haar competenties

– Uitkeringen bij aanvang traject
– Relevante wetgeving, uitkeringssoort en toepassing
– Re-integratiemiddelen
– Voordelen voor werkgevers
– Positie werkgevers

– UWV, WAO/WIA, Wajong, Ziektewet, re-integratie WAO/WIA, toeslagen, jobcoaching
– WW, toeslag IB, IOAW
– WWB /Participatiewet,  Wsw, Wmo

Module 3
Beroepsvaardigheden: regie werkgevers, eigen organisatie en keten.

– Marketingprincipes
– Arbeidsmarkt analyseren
– Werkgevers, werk/leerbedrijven
– Overzicht van sociale kaart
– Keuzes t.a.v. doelgroep(en)
– Doelgroepanalyse (indeling a,b,c)
– Werken met risicoprofiel
– Maken sociale kaart
– Participatieladder

– Inzicht in vaardigheden en technieken voor inkoop diensten
– Onderhandelingsvaardigheden
– Projectmanagement: regierol, opzet, organisatie en inhoud
– Taakverdeling in projecten
– Mogelijke rol van de Jobcoach

Module 4
Beroepspraktijk: Methodiek Supported Employment, intake en diagnose.

– Voordelen voor cliënt, werkgever, ouders/verzorgers en de maatschappij
– Systematische overzicht Methodiek Supported Employment  en de rol van de jobcoach (Toolkit WASE)
– De juiste grondhouding en instelling (attitude) van de jobcoach: Support en presentie
– Stappen in het werkproces
– Assessment: intake, screening, diagnose, competentiemeting

– Stappen werkproces
– Toekomstperspectief van cliént (participatieladder)
– Diagnose stellen van cliént
– Leren dossiers te plaatsen in historie
– Doorvragen:  belevingen / leefgebieden van de klant
– Klant : verantwoordelijkheid
– Toepassen diagnose instrumenten en middelen (LDC, RDA-profiel. E-portfolio)
– Analyseren (regionale) arbeidsmarkt
– Competenties van cliént
– Vertalen competenties in functies
– Kwalificatiemarkt / inzetten tbv  ontwikkeling van cliënt
– Realistische doelen en dat traject te volgen als Jobcoach
– Maken van een trajectplanplan
– Omgaan met belemmerende overtuigingen van de klant
– Omgaan met participatieladder en kunnen bepalen van groeipotentieel

Module 5
Beroepspraktijk: Trajectbegeleiding, plaatsing en on-going support.

– Trajectplan met alle betrokkenen coördineren/  afstemmen
– Gesprekken, presentatie cliënt, sollicitatietraining
– Kennis passende activiteit/arbeid,  betaald, onbetaald, gesubsidieerd werk,  wet en regelgeving
– Acquireren (warm en koud) mogelijkheden voor cliënt, warm houden relaties
– Coachen van cliënt
– Creëren van win-win situaties op de arbeidsmarkt
– Toepassen wet en regelgeving
– Realistische doelen hanteren/ traject volgen als regisseur
– Leren begeleiden proces na uitplaatsing
– Rapporteren

– Jobanalyse: observatie, opsplitsen / bundeling van taken
– Registratie (bedrijfsprofiel, functie-eisen, verrichtingen, arbeidsomstandigheden, specifieke eisen)

– Jobmatching
– Betrekken netwerk cliënt, selectie, plaatsing
– Job (re)design: Baan passend maken (taken verschuiven)
– Coördinatie netwerk / professionals
– Arbeidsovereenkomsten
– Jobcoaching /coaching on-the-job
– Proces na matching: Jobcoach en cliënt
– Baananalyse, kennismaking met bedrijf, oriëntatie op het werk
– Informeren collega’s, opstellen trainingsprogramma / coachings-plan, aanvang werk
– Evaluatie en on-going support

Module 6
Beroepspraktijk: Trajectbegeleiding, plaatsing en on-going support.

– Casussen, rollenspelen en praktijkopdrachten
– Analyse gehanteerde werkmethode Supported Employment / feedback
action learning-methodiek
– Reflecteren op rol en grondhouding (feedback / eigen beoordeling)
– Verantwoordelijkheid van de klant
– Gespreksvoering

Module 7
Eindopdracht verslag en  presentatie  POP/PAP.

– Analyse van de eigen ontwikkeling van competenties gedurende de opleiding in relatie tot de eigen beroepspraktijk
– Reflecteren op de modulen  en de leerprocessen
– Onderzoeken van een theoretisch onderwerp (literatuur)
– Beschrijven en presenteren van leermomenten, POP en PAP in ontwikkeling
– Toekomstgericht plan

Facebooktwitterlinkedinmail